Regulamin

Regulamin

 

I.               Słowniczek

1.     Regulamin – niniejszy regulamin będący podstawą sprzedaży i świadczenia usług drogą elektroniczną, stanowiący jednocześnie regulamin w rozumieniu ustawy

        z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.     Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3.     Usługodawca – Foto BA-MA s.c. M. Bardziński, B. Bardziński jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Foto BA-MA i siedzibą w Rawiczu (woj. Wielkopolskie) przy ul. Wojska Polskiego 28

        posiadający numer NIP: 699-193-48-23, posiadający numer REGON: 301335992.

4.     Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, przy czym dla ważności czynności prawnej dokonywanej przez

        osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego tej osoby; a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca

        osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zamierza lub dokonuje czynności prawnej z usługodawcą w zakresie świadczonych usług.

5.     Konsument – klient będący osobą fizyczną działający w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.   

6.     Strony – usługodawca i klient.

7.     Serwis – serwis internetowy usługodawcy znajdujący się pod adresem www.fotobama.pl

8.     Usługa – usługa świadczona przez usługodawcę drogą elektroniczną poprzez serwis.

9.     Towar – rzecz ruchoma w rozumieniu kodeksu cywilnego; objęta umową sprzedaży.

10.  Umowa – umowa zawierana przez strony na świadczenie usług poprzez serwis, jak również w formie tradycyjnej w siedzibie usługodawcy, a także umowa sprzedaży w rozumieniu kodeksu

       cywilnego zawierana na powyższych zasadach.

11.  Zamówienie – oświadczenie woli klienta złożone drogą elektroniczną poprzez serwis zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy,

       określające co najmniej rodzaj i zakres usługi lub rodzaj i ilość towaru.

12.  Treści – wszelkie dane, przedstawiane lub umieszczane w serwisie w jakiejkolwiek formie, w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r.

       o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

13.  Treści o charakterze bezprawnym – treści, które przedstawiają lub zawierają treści sprzeczne, a zwłaszcza zakazane, przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

14.  Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), pochodząca od usługodawcy.

15.  Adres elektroniczny – zindywidualizowane oznaczenie pozwalające na porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej, numer komunikatora elektronicznego.

16.  Dane osobowe – wszelkie informacje identyfikujące lub stwarzające taką możliwość, do których znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

II.              Postanowienia ogólne

1.     Regulamin określa zasady świadczenia usług oraz sprzedaży poprzez serwis, a w szczególności określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, rodzaj oferowanych towarów drogą elektroniczną, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, warunki zawierania i rozwiązywania umowy, tryb postępowania reklamacyjnego.

2.     Postanowienia regulaminu są wiążące dla stron.

3.     Niedopuszczalne jest dostarczanie przez klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku gdy usługodawca uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez klienta niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. 

4.     Usługodawca ma prawo do powierzenia bieżącej obsługi serwisu oraz świadczenia usług  osobie trzeciej bez powiadomienia klienta.

5.     Udostępnienie adresu elektronicznego klienta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez klienta na otrzymywanie informacji handlowej.

6.     Adresy elektroniczne usługodawcy ujawnione są w serwisie.

7.     Klient, przed złożeniem zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem. Złożenie zamówienia oznacza, że zapoznano się z regulaminem i zaakceptowano jego warunki.

8.     Usługodawca jest zobowiązany umożliwić klientowi zapoznanie się z regulaminem przed złożeniem zamówienia. Regulamin jest ujawniony w serwisie w taki sposób, aby możliwe było jego utrwalenie, przechowywanie i odtwarzanie w każdym czasie przez klienta.

9.     Usługodawca, poprzez serwis, świadczy następujące usługi:

a)     Wywoływanie zdjęć, wykonywanie powiększeń

10.  Usługodawca, poprzez serwis, prowadzi sprzedaż następujących towarów:

a)     Sprzedaż spersonalizowanych fotoprezentów np. Kubki, koszulki, poduszki, puzzle

11.  Korzystanie z serwisu jest możliwe o ile system teleinformatyczny klienta spełnia następujące (minimalne) wymagania: Firefox 3.0 lub nowszy, Opera 9.3 lub nowszy , Google Chrome (najnowszy), Internet Explorer 8.

Internet Explorer 6 i 7 nie są kompatybilne, to samo dotyczy Firefox-a 2.0, Opery poniżej wersji 9.3.

12.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a)     problemy lub ograniczenia techniczne oprogramowania, systemu lub urządzenia, z którego korzysta klient,

b)     utratę przez klienta danych z przyczyn niezależnych od usługodawcy, w szczególności wskutek awarii,

c)     treści wprowadzone przez klienta do serwisu,

d)     treść reklam i ogłoszeń umieszczanych w serwisie przez podmioty trzecie.

13.  Usługodawca nie jest dostawcą telekomunikacyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.). Zapewnienie dostępu do serwisu i utrzymania komunikacji w związku z realizacją zamówienia lub umowy należy do klienta.

14.  Wszelkie informacje o usługach lub towarach ujawnione w serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu kodeksu cywilnego.

III.            Zasady świadczenia usług i sprzedaży

1.     Klient składa zamówienie wypełniając formularz zamówienia ujawniony w serwisie i składając potwierdzenie.

2.     Wypełnienie formularza polega na podaniu co najmniej danych oznaczonych w formularzu jako wymagane. Brak wypełnienia choćby jednego pola danych oznaczonych w formularzu jako wymagane uniemożliwia przeprowadzenie skutecznej procedury zamówienia.

3.     Zamówienie nie jest wiążące dla usługodawcy, przy czym usługodawca zobowiązany jest poinformować klienta na jego adres elektroniczny o braku możliwości zawarcia umowy.

4.     Umowę uważa się za zawartą w chwili przesłania potwierdzenia przez usługodawcę na adres elektroniczny klienta. 

5.     Złożenie zamówienia jest możliwe przez klienta zarejestrowanego.

6.     W celu uproszczenia i skrócenia procedury zamówienia każdy klient przy składaniu zamówienia ma możliwość rejestracji. Rejestracja polega na podaniu danych oznaczonych w formularzu jako wymagane, ustaleniu indywidualnego loginu i hasła, a następnie potwierdzeniu rejestracji. Po rejestracji dane klienta oznaczone jako wymagane pozostają w zasobach usługodawcy.

7.     Klient zarejestrowany w każdym czasie poprzez serwis i indywidualne konto utworzone wskutek rejestracji ma dostęp do swoich danych podanych usługodawcy. Dostęp do konta klienta zarejestrowanego możliwy jest po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

8.     Klient zarejestrowany kolejne zamówienia składa po uprzednim zalogowaniu na indywidualne konto. Po zalogowaniu na konto i następnie składaniu zamówienia nie jest konieczne podawanie danych oznaczonych w formularzu jako wymagane, przy czym w każdym czasie klient ma prawo do edytowania tych danych.

9.     Klient zarejestrowany w każdym czasie ma możliwość wyrejestrowania się z serwisu. W tym celu zaznacza odpowiednie pole w formularzu po uprzednim zalogowaniu na indywidualne konto albo przesyła na adres elektroniczny usługodawcy wyraźnie oświadczenie o wyrejestrowaniu z serwisu.

10.  Zarejestrowanie w serwisie jest nieodpłatne.

11.  Klient zarejestrowany jest zobowiązany do każdorazowego prawidłowego wylogowania się z indywidualnego konta. Klient ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą wskutek niezachowania należytej ostrożności przy korzystaniu z indywidualnego konta, w szczególności za udostępnienie indywidualnego loginu i hasła osobom trzecim, za nieprawidłowe logowanie i wylogowanie z indywidualnego konta.

12.  W serwisie usługodawca ujawnił cennik świadczonych usług i towarów. Ceny podane są w polskich złotych i są cenami brutto (z VAT).

13.  Zapłata za usługę lub towar może być zrealizowana:

a)     w siedzibie usługodawcy przy odbiorze przedmiotu umowy,

b)     przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy usługodawcy ujawniony w serwisie (przedpłata),

c)     przy odbiorze przesyłki z przedmiotem umowy (za pobraniem),

d)     bezpośrednio po złożeniu zamówienia poprzez płatności payu dostępne w serwisie.

14.  Wraz z zapłatą za przedmiot umowy klient zobowiązany jest opłacić koszty przesyłki. Wysokość kosztów przesyłki uzależniona jest od opcji wybranej przez klienta i stawek danego operatora.

15.  Przesyłka do klienta na adres wskazany przy składaniu zamówienia odbywa się:

a)     przesyłką pocztową (operator: Poczta Polska S.A.),

16.  Jeżeli wynika to z właściwości przedmiotu umowy jego dostarczenie klientowi może odbyć się drogą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez klienta.

17.  Przy wyborze sposobu płatności określonego w punkcie 13 lit. b) i d) realizacja umowy przez usługodawcę uzależniona jest od potwierdzenia dokonania wpłaty za usługę lub towar oraz opłacenia kosztów przesyłki (o ile wybrano taki sposób dostawy).

18.  Termin realizacji umowy uzależniony jest od zakresu i właściwości zamówionej usługi lub towaru, przy czym nie może być krótszy niż 1 dni i dłuższy niż 3 dni. Do tego terminu nie wlicza się czasu wysyłki, który uzależniony jest od danego operatora. 

19.  Przedstawianie lub umieszczanie treści przez klienta w serwisie jest równoznaczne z tym, że klient legitymuje się pełnym prawem do rozporządzania i rozpowszechniania tych treści, w szczególności, że dysponuje prawami autorskimi do tych treści i upoważnia usługodawcę do czynienia zmian w tych treściach w związku z realizacją umowy.

20.  Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)     korzystania z serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie kompatybilnego z serwisem oprogramowania lub urządzenia,

b)     niepodejmowania jakiegokolwiek zachowania, które zmierzałoby do pozyskania informacji znajdujących się w serwisie nieprzeznaczonych dla klienta,

c)     niepodejmowania jakiegokolwiek zachowania polegającego na rozsyłaniu lub umieszczaniu w serwisie lub adresie elektronicznym usługodawcy niezamówionej informacji handlowej, lub treści o charakterze bezprawnym,

d)     korzystania z serwisu w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami, regulaminem i przyjętymi zwyczajami.

21.  Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia usługodawcy o każdym przypadku naruszenia jego praw lub regulaminu.

22.  Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania w ramach serwisu, w szczególności za niezachowanie należytej staranności przy korzystaniu z konta lub składania zamówienia, za podanie danych nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

23.  Usługodawca ma prawo do natychmiastowego pozbawienia lub ograniczenia dostępu do serwisu w razie stwierdzenia naruszenia przez klienta postanowień regulaminu.

IV.            Reklamacje

1.     Do sprzedaży na rzecz konsumentów zastosowanie znajduje ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.), z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

2.     Przy sprzedaży towaru używanego usługodawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem jednego roku od wydania tego towaru konsumentowi.

3.     Reklamacje należy zgłaszać na adres elektroniczny usługodawcy, na piśmie na adres usługodawcy albo osobiście w siedzibie usługodawcy.

4.     W przypadku innej – niż konsumencka – sprzedaży zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady rzeczy, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

5.     Rękojmia za wady rzeczy jest wyłączona w przypadkach określonych w punkcie V.5.

6.     Postanowienie punktu 3 stosuje się odpowiednio.

V.             Odstąpienie od umowy

1.     Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie dziesięciu dni liczonym od dnia wydania towaru lub od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres usługodawcy.

2.     Oświadczenie o odstąpieniu powinno być w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.     Zwrotu towaru konsument może dokonać bezpośrednio w siedzibie usługodawcy albo przesyłką za pośrednictwem operatora dowolnie wybranego przez konsumenta.

4.     Zwrot płatności na rzecz konsumenta nastąpi takim samym sposobem (kanałem) jakim dokonano uprzedniej zapłaty, przy czym nastąpi to w terminie najpóźniej 14 dni od dnia otrzymania towaru przez usługodawcę.

5.     Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku:

a)     dotyczącym nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

b)     świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

c)     świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

VI.            Ochrona danych osobowych

1.     W zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy stronami usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe klienta:

a)     nazwisko i imiona (nazwę) klienta,

b)     numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c)     adres zameldowania na pobyt stały,

d)     adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały,

e)     dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego klienta,

f)      adresy elektroniczne klienta,

g)     inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub towaru lub sposób rozliczenia, przy czym dane te oznaczane są przez usługodawcę jako wymagane.

2.     Usługodawca może przetwarzać następujące dane eksploatacyjne dotyczące klienta:

a)     oznaczenia identyfikujące klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w punkcie 1,

b)     oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał klient,

c)     informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

d)     informacje o skorzystaniu przez klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

3.     Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez usługodawcę dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług.

4.     Usługodawca nie może zestawiać danych osobowych klienta z przybranym przez niego pseudonimem.

5.     Usługodawca, poprzez serwis, informuje klienta o:

a)     możliwości korzystania z usługi anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o ile jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte,

b)     udostępnianych środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,

c)     podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych osobowych klienta.

6.     Klient w każdym czasie ma dostęp do swoich danych osobowych z prawem do ich zmiany lub usunięcia.

7.     Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe klienta podmiotom trzecim wyłącznie w ramach realizacji celów wskazanych w regulaminie, w szczególności w zakresie realizacji płatności, przesyłki.

VII.          Postanowienia końcowe

1.     Uznanie poszczególnych postanowień regulaminu za nieważne lub bezskuteczne nie wpływa na ważność lub skuteczność całego regulaminu. W miejsce postanowień nieważnych lub bezskutecznych wchodzą te przewidziane w danym zakresie przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.     Usługodawca ma prawo dokonania zmiany regulaminu w każdym czasie, przy czym zmieniony regulamin obowiązuje od momentu jego ujawnienia w serwisie. W stosunku do umowy zawartej przed zmianą regulaminu, obowiązuje regulamin w brzmieniu z momentu zawarcia umowy.

3.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.    webPhoto (1.6.6.499)